בית מסחר השחל, מרחוב הרב ג'רופי 4 ראשון לציון, ח.פ 510616956 להלן: "החברה"), מספקת אחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה אשר מחירם עולה על 150 ₪ (לכל מוצר) (להלן: "המוצר") בהתאם לדין והוראות תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006.
1. החברה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום אספקת המוצר.
2. החברה תתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ותחליף, אם יהיה בכך צורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו. החלקים שיוחלפו יהיו חדשים ומקוריים.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, החברה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
3.1 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
3.2 זדון או רשלנות של הלקוח, או מי מטעמו, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש, תאונה ו/או חבלה;
3.3 תיקון או ניסיון לתיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם החברה;
3.4 התקנת המוצר בוצעה שלא על פי הוראות היצרן. (ככל שרלוונטי)
3.5 נוסף לאמור, החברה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח.
4. הלקוח ימסור את המוצר כשהוא שלם, ומכיל את כל החלקים התקולים, ובצמוד למוצר חשבונית מקורית ובה מצוין תאריך הרכישה, הדגם והמספר הסידורי של המוצר – במידה וקיים.
5. השירות יבוצע במשרדי החברה, בכתובת הרב ג'רופי 4, ראשון לציון. הובלת המוצר ואיסופו בסיום הטיפול יבוצעו באחריות הלקוח ועל חשבונו.
6. החברה מתחייבת לתקן את המוצר בתוך 10 ימי עסקים מהיום בו המוצר נמסר על ידי הלקוח למשרדי החברה. עם השלמת התיקון, החברה תספק ללקוח אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
7. למען הסר ספק, הפעלת האחריות ו/או תיקון המוצר לא תאריך את תקופת האחריות.
8. אחריותה של החברה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין.
9. החברה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.