privacy-policy

 

מדיניות הגנת פרטיות
 

אנו בחברת השחל בית מסחר בע"מ, מכבדים את פרטיותך. אנו שמחים להביא לידיעתך את מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, וזאת על-מנת לתת לך פרטים הנוגעים לדרך האיסוף, השימוש והגילוי במידע שייאסף על ידנו.

 

1.מדיניות כללית

1.1.החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

1.2.החברה רשאית בהתאם להוראות החוק, לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ומידע שהועבר על ידי המשתמש. מידע כאמור ישמש את החברה למטרת פעילותה העסקית.

1.3.מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.

1.4.החברה תעשה שימוש במידע האישי ככל שיידרש במסגרת הטיפול בהזמנתו של המשתמש ו/או בכל עניין הקשור אליה.

1.5.החברה לא תעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו אלא לשם טיפול בהזמנתו של המשתמש (לדוגמה צד שלישי המבצע את המשלוח) אלא על פי דין.

1.6.לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

1.7.החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

1.8   החברה עשויה לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני בקשר עם השימוש באתר לכתובת הדוא"ל של המשתמש כפי שנמסרה בעת ביצוע הזמנה, בין היתר, אישור דוא"ל בדבר פרטי הזמנת המשתמש, תזכורת בדוא"ל לגבי מועד קבלת ההזמנה, ומשוב לאחר אירוע לגבי חוויית המשתמש. משתמש המבצע הזמנה באתר מאשר לחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידע על מוצרים ו/או מבצעים חדשים. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (opt-out) יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקלקה על הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל שנשלח על ידי החברה

 

 

2.מסירת מידע

על מנת להבטיח את מתן השירות התקין עבורך, המידע שתמסור לנו ישמר במאגר המידע שלנו. מסירת המידע תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך ואין עליך כל חובה למוסרו (אם כי ללא מסירת מידע מסוים ייתכן ולא נוכל להעניק לך את מלוא השירותים שתבקש).

בהזנת פרטיך באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך והנך מסכים לכך שמידע שמסרת ותמסור לנו ישמר במאגר המידע שלנו, יטויב וישמש לצורך מתן שירותינו, לצורך שיווק שירותים ומוצרים שלנו ושל צדדים שלישיים.

3.עם מי ליצור קשר בעניין מידע אודותיך

כל שאלה בעניין שימושנו במידע אודותיך ניתן להפנות אלינו באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני : digital@hashahal.com

4.המקורות שבאמצעותם אנו אוספים מידע אודותיך

המידע אשר אנו אוספים אודותיך מגיע אלינו בדרכים הבאות:

 

 • דרך אתר האינטרנט שלנו ("האתר");

 • דרך פגישות שירות או פגישות שיווקיות שאנחנו מקיימים אתך;

 • דרך המענה הטלפוני שלנו ומחלקת שירות הלקוחות שלנו.

5.מהו המידע אותו אנו אוספים אודותיך

המידע הנאסף אודותיך יכול ויכלול:

 

 • פרטי זיהוי אישיים

ובכללם - שם, מספר זיהוי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ותאריך לידה;

 • פרטים לצרכי פילוח

ובכללם - איך פנית אלינו לראשונה, מתי נוצר עימך הקשר, האם באמצעות שיחה או פגישה, אילו שירותים קיבלת מאתנו או באילו שירותים התעניינת, האם נתת לנו את הסכמתך למשלוח דברי פרסומת וכיוצ"ב;

 • פרטים שאנו מחויבים לשמור על-פי החוק

ובכללם - הסכמות למשלוח דבר פרסומת שניתנו באמצעות האתר, מסר אלקטרוני, או הקלטות של הסכמות כאמור, אשר ניתנו במסגרת שיחות טלפוניות;

 • מידע שאינו אישי

מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית אותו אנו אוספים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים, ועליו נרחיב בסעיף 11להלן.

6.מדוע אנו זקוקים למידע אודותיך וכיצד אנו משתמשים בו ("המטרות")

אנו זקוקים למידע אודותיך לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

 

 • כדי להתקשר עמך כחלק ממהלך עסקינו וכמפורט במדיניות זו ובתנאי השימוש;

 • כדי לשפר את איכות שירותנו ואיכות שירותי האבטחה;

 • כדי לשלוח לך מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ושינויים באתר ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;

 • לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;

 • כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;

 • עבור דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, קטלוגים וכו', בין אם הדיוור מבוצע ישירות על ידנו, ובין אם באמצעות חברה חיצונית;

 • על מנת שנוכל להתאים אישית את חווייתך בשימוש באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך;

 • לצורך זיהויך בעת פנייתך אלינו במסר אלקטרוני ובאמצעות האתר;

 • לצורך זיהויך בעת פנייתך למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע;

 • לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודותיך הנמצא בחזקתנו והמתייחס אליך (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידך, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);

 • לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית שלנו ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;

 • לצרכי בירור ויישוב תלונות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;

 • על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווי רשויות וכיוצ"ב;

 • לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילותנו על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלנו ו/או של חברות הקשורות בנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו.

7.העברה של מידע

המידע אודותיך זמין רק למספר עובדים מוגבל בחברתנו. כמו כן, המידע אודותיך יכול ויימסר לצדדים שלישיים, כמפורט להלן. נדגיש כי בכל מקרה, צד שלישי אשר יקבל מאתנו מידע, מחויב בפעילות על פי מטרות מדיניות זו ובשמירת סודיות בהתאם להוראות כל דין.

אנו יכולים להפוך מידע אודותיך זמין עבור:

 

 • נותני השירות שלנו

נותני שירות חיצוניים הרלוונטיים לשירותים אותם הינך מבקש, נותני שירות של המוקד הטלפוני, מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, נותני שירותי הדפסות, שירותי דואר, שירותי דיוור ושליחת מסרונים, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות, וכן ספקים וקבלני צד שלישי המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות דומות;

 • רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים

אנו יכולים לחלוק מידע אודותיך עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל: הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, ורשויות חקירה אחרות. וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכותנו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו;

 • צדדים שלישיים נוספים

לא נמכור את המידע שלך לצד שלישי, אך אנו יכולים לחלוק מידע גם עם שותפים עסקיים, גורמים מממנים, רוכשים פוטנציאליים או כל צד או ניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו, והכל בכפוף ובהתאם לחוק, בכפוף לקיום התחייבות מכוח הסכם או דין ובכפוף לשמירתו של הצד האמור על סודיות המידע.

 

8.אבטחה

אנו ננקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים וההנחיות החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח ב-100%. על כן, במסירת מידע אודותיך הנך מוותר, בכפוף לכל מגבלה הקיימת בכל דין בדבר ויתור כאמור, על כל טענה ו/או תביעה נגדנו ו/או החברה מפעילת האתר      www.hashahal.com    או כל צד ג' הפועל מטעמה בעניין זה. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עמנו אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הנך מרגיש כי האבטחה של מידע אשר חלקת עמנו הועמדה בסכנה), אנא ידע אותנו מיד ובכל אחד מאמצעי ההתקשרות עמנו שתמצא לנכון.

9.תקופת ההחזקה במידע

אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

10.פניה בהצעות שיווקיות

10.1.אנו עשויים לספק לך מידע שיווקי אודות שירותים שאנו מציעים וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים אשר קשורים לשירותים שאנו מציעים ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך המפורשת, אנו נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.

10.2.אם נשאנו ונתנו עמך בנוגע לאחד מהשירותים שאנו מציעים – ולא רכשת מאתנו אף שירות בסופו של דבר, אנו יכולים, גם אם לא נתת את הסכמתך הספציפית, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע לשירותים כאלו, או דומים להם, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ומערכות חיוג אוטומטיות, אלא אם כן תודיענו בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או כאלו בעלות אופי ספציפי.

10.3.אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן שוטף, הנך רשאי לבקש זאת בכתב ו/או על-ידי פניה בדואר אלקטרוני, בכל אחד באמצעי התקשורת שלנו, וזאת על מנת שנחדל מלשלוח לך הצעות שיווקיות.

10.4.כאשר תקבל הצעות שיווקיות מאתנו באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט תוכל לבחור שלא להמשיך ולקבל הודעות שיווקיות כאמור וזאת באמצעות לחיצה על הקישור להסרת ההרשמה הקיים בכל הודעה כזאת, או על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות אמצעי התקשורת המנויים לעיל.

10.5.אנו שואפים להיענות לבקשותיך לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. אנא שים לב, כי במידה ותבחר לסרב לקבל התקשרויות שיווקיות מאתנו, אנו נוכל עדיין לשלוח לך תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות וכיוצ"ב הודעות שאנו זכאים לשלוח אליך על-פי כל דין או הסכם.

11.בקשות לגישה, תיקון ומחיקה

הנך זכאי לעיין ולבקש לתקן או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שתחפוץ לעשות כן, אנא צור עמנו קשר באמצעות מייל או למוקד הטלפוני. אנא שים לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון, תיקון או מחיקה בהתאם לדין, ובכל הקשור לתיעוד שימושך בשירותים שאנו מספקים.

12.מידע "לא אישי" אותו אנו אוספים

12.1.מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית, ואותו אנו אוספים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט שלנו, הודעות דואר אלקטרוני וכד'). לדוגמה:

 

 • באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP שלך (קרי, כתובת המחשב שלך באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד פלוני והעמוד/ים שבוקרו. אנו משתמשים במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר.

 • שימוש בעוגיות (cookies): עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו אתה משתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לנו לזהות את המחשב שלך ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. אנו יכולים להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, התאמה אישית של חווייתך במהלך הביקור באתר, או כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר.

עוגיות (cookies) מאפשרות לנו גם להציג לך פרסומות או הצעות אשר סביר להניח שמתאימות לך. כלומר, אנו יכולים להשתמש בעוגיות (cookies) כדי ללמוד את העדפות הגלישה שלך באתרנו (או באתרים אחרים שעובדים אתנו), ואת תגובותייך לפרסומות שונות אשר מוצגות בהם, ועל-ידי כך להציג לך פרסומות רלוונטיות.

אתה יכול לסרב לקבל עוגיות (cookies) בהם אנו משתמשים על ידי התאמת הגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, אם אינך מסכים לקבלת עוגיות (cookies) אלו, הנך עשוי לחוות מעט אי-נוחות בשימושך באתר.

 • שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות דומות אחרות: אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת קמפיינים שיווקיים שלנו ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.

 • שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט שלנו רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן שלך או שהמכשיר הסלולרי שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בכל אתר אינטרנט. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.

12.2.כדי להבין, לנתח ולהשתמש במידע לא אישי, אנו עשויים להשתמש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים. נדגיש כי לרוב צדדים שלישיים אלו מתחייבים בפנינו שהם לא יעשו כל שימוש במידע זה מעבר למה שהכרחי כדי לסייע לנו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציין כי אנו יכולים לחשוף את המידע הלא אישי המפורט לעיל לכל מטרה, למעט היכן שאנו נדרשים לפעול אחרת על-פי הוראות החוק.

13.משתמשים בינלאומיים באתר

אם הנך משתמש אשר נכנס לאתר האינטרנט שלנו או משתמש בשרותינו מכל אזור בעל חוקים או תקנות בנוגע לפרטיות, איסוף מידע אישי, שימוש וגילוי או כל עניין אחר המוסדר בתנאים ובמדיניות הפרטיות, השונים מחוקי מדינת ישראל, אנא דע שבאמצעות שימושך באתר ובשירותנו הנך מכפיך עצמך לדין הישראלי ולמדיניות הגנת פרטיות זו.

14.שינויים למדיניות זו

אנו בוחנים מדיניות פרטיות זו באופן סדיר ושומרים את הזכות לבצע שינויים בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותנו, ובדרישות חוקיות. אנו נציב עדכונים למדיניות זו מעת לעת באתר.