תנאי שימוש באתר בית מסחר השחל

ברוכים הבאים לאתר המופעל על ידי חברת בית מסחר השחל בע"מ ח.פ. 510616956 (להלן: "בית מסחר השחל" או "החברה"). אתר הזמנות למכירת מוצרים כמפורט להלן המיועדת לתאגידים, עסקים וגופים אחרים הנמנים על לקוחות החברה שכתובתו www.hashahal.com (להלן: "האתר") המופעל על-ידי בית מסחר השחל.

ההוראות שלהלן יחולו על כל שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה.

בטרם תעשה שימוש באתר, הינך נדרש/ת לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הגישה והשימוש באתר, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש").

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש כמפורט להלן.

 1. מבוא
 • 1.1."האתר" - לעניין תנאי שימוש אלו הינו אתר האינטרנט של בית מסחר השחל ובמסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר החברה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר החברה.
 • 1.2 השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות וביתר התכנים המוצגים באתר, ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (כהגדרתו להלן). המשתמש מודע לכך כי במידה והינו משתמש פרטי לא יוכל לעשות כל שימוש באתר או בכל חלק ממנו.
 • 1.3  במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
 • 1.4 כל משתמש המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות ביצוע הזמנה כהגדרתה להלן, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא את תנאי השימוש, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש זה וכי לא תהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 • 1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש המעודכן לראשונה באתר, וכל פעולה שתבוצע לאחר מכן באתר תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.
 • 1.6 המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.

   

     2. הזכאים לרכוש מוצרים באמצעות דף האתר

 • 2.1 המשתמש חייב להיות תאגיד, עסק ו/או גוף אחרים אשר נמנה על לקוחות החברה (לעיל ולהלן: "המשתמש"). המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר שפתח בחברה כרטיס משתמש וקיבל שם משתמש וסיסמא לכניסה לאתר.
 • 2.2 מובהר כי המשתמש יהיה אחראי לכל הזמנה אשר נעשית באמצעות שם המשתמש והסיסמא אשר קיבל מהחברה ולא תהיה לו אפשרות לבטלה שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 • 2.3 למען הסר ספק, מובהר כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות להוראות תנאי שימוש אלו ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אינם עומדים בתנאי התשלום אשר קבעה החברה ו/או בכל הסדר אחר הקיים בינם לבין החברים.

   

           3. המוצרים

 • 3.1 האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצר/ים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות (לעיל ולהלן: "המוצרים"), העשויים להשתנות מעת לעת, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • 3.2 החברה לא מתחייבת בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר והיא רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליפם או להוציאם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 3.3 אופן הצגת המוצרים באתר ייקבע על-ידי החברה מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 • 3.4 מחיר כל אחד מהמוצרים המוצגים באתר הוא מחיר ליחידה אחת של אותו מוצר בלבד (אלא אם צוין אחרת באופן מפורש באתר) ואינו כולל מע"מ כדין ודמי משלוח. המע"מ יתווסף למחיר בעת ביצוע ההזמנה.
 • 3.5 מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לעדכן מעת לעת את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי המשלוח ו/או כמויות המינימום, כמויות המקסימום זאת בלא צורך בהודעה מראש.
 • 3.6 יתכנו הבדלי מחירים בין המחיר למוצר המופיע באתר לבין המחירים אשר יופיעו אצל המשווקים של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה לגבי הבדל אפשרי בין המחירים הנקובים באתר זה ובין המחירים שידרשו על ידי משווק כלשהו.

   

          4. הזמנות

 • 4.1 המשתמש יבחר את המוצרים והכמויות אשר ברצונו לרכוש מהחברה ויוסיף אותם אל סל הקניות ובסיום יאשר את הזמנת המוצרים מהחברה באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה"). לאחר ביצוע ההזמנה ישלח למשתמש דוא"ל לכתובת הדוא"ל שלו על פי פרופיל המשתמש, אשר מאשר את קליטת ההזמנה במחשבי החברה (להלן: "אישור קליטת ההזמנה"). מובהר כי דוא"ל קליטת ההזמנה אינו מהווה אישור כי המוצרים קיימים במלאי החברה ואינו מחייב את החברה באספקת המוצרים למשתמש והחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם לשיקול דעתה וזאת עד לקבלת אישור ההזמנה כמפורט בסעיף 4.6 להלן.
 • 4.2 לאחר ביצוע ההזמנה באתר ידרש המשתמש להשלים את ביצוע התשלום לחברה בגין ההזמנה בהתאם להסדר הקיים בינו לבין החברה והשמור במרשמי החברה.
 • 4.3 החברה יכולה לקבוע שהזמנות מסוימות באתר או כל סוגי ההזמנות יהיו כפופות להזמנת מינימום או מקסימום מוצרים, כפי שייקבע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וההזמנות של המוצרים יעשו בהתאם.
 • 4.4 החברה אינה מתחייבת שכל המוצרים יהיו זמינים. ככל שמוצר אינו זמין, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר, כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו זמין או שלא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'.
 • 4.5 למרות האמור בסעיף 4.4 לעיל, תהיה למשתמש אפשרות להזמין מוצרים מסוימים אשר אינם קיימים במלאי של החברה ואשר לגביהם צוין באתר במפורש כי ניתן להזמינם בהזמנה מיוחדת בהתאם להזמנה מראש שתתבצע על ידי המשתמש (להלן: "מוצרים מיוחדים"). לאחר קבלת הזמנה של מוצרים מיוחדים אצל החברה וקבלת התשלום בגינם, תזמין החברה את המוצרים מהיצרן או הספק, לפי העניין. המשתמש מודע לכך כי אספקת מוצרים מיוחדים תלויה ביצרן או הספק, לפי העניין ותסופק למשתמש בהתאם למועד הגעתם למחסני החברה.
 • 4.6 לאחר שהתקבל בחברה אישור מהאתר בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי המוצר קיים במלאי (מלבד הזמנת מוצרים מיוחדים לגביהם יחול סעיף 4.5 לעיל), החברה תישלח למשתמש הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל שלו על פי פרופיל המשתמש (להלן: "אישור ההזמנה").
 • 4.7 מובהר, כי רק לאחר שליחת אישור ההזמנה למשתמש, ההזמנה מאושרת. ללא אישור זה, החברה לא תהיה מחויבת לספק כל מוצר למשתמש.
 • 4.8 ככל שהתמורה לא התקבלה בחברה במלואה ובמועדה בהתאם להסדר הקיים בין המשתמש לבין החברה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה.
 • 4.9 החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • 4.10 לאחר הסדרת התשלום בגין ההזמנה, החברה תשלח למשתמש חשבונית בגין ההזמנה כאמור.

   

           5. תקלות  ושדרוג האתר

 • 5.1 החברה עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעילות האתר, כולה או מקצתה, בין היתר, על מנת לבצע עבודות תחזוקה, לבצע שינויים ושיפורים באתר ועוד.
 • 5.2 החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו. אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד החברה באשר לתקלות תקשורת ולאי היכולת לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
 • 5.3 בכל מקרה של תקלה באתר ניתן יהיה לרכוש מוצרים באמצעות המענה הטלפוני כמפורט בסעיף 6.2 לעיל.

   

           6. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 • 6.1 המשתמש יהיה רשאי לבטל את הזמנת המוצרים ממועד עשיית העסקה ועד 30 ימים מיום קבלת המוצרים בהתאם לתאריך הנקוב בתעודת המשלוח המצויה במשרדי החברה (להלן: "הודעת הביטול"). מובהר כי במקרה של הזמנת מוצרים מיוחדים לא תינתן למשתמש אפשרות לבטל את ההזמנה.
 • 6.2 הודעת הביטול תינתן על ידי המשתמש לשירות הלקוחות של החברה במספר 03-7612700 או במייל [email protected] בימים א' - ה' בין השעות: 8:00-17:00.
 • 6.3 במקרה של ביטול כאמור, על המשתמש להחזיר לחברה את המוצרים בהתאם להוראות החברה וככל שנתקבלה תמורה בגין המוצרים שהוחזרו החברה תזכה את המשתמש בסכום התמורה ששולמה על ידו בגין המוצרים והכל בתנאי שהמשתמש החזיר את המוצרים באריזתם המקורית כשהם אינם פגומים ולא נעשה בהם שימוש כלשהו (למען הסר ספק, לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים לאחר שנפתחו על ידי המשתמש).
 • 6.4 המשתמש יבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ויודיע לחברה אם מוצר שהתקבל פגום או האם קיימת אי התאמה וזאת בתוך 14 ימים מקבלת המוצרים מהחברה, במקרה של פגם נסתר, המשתמש יודיע על הפגם לחברה מייד כשיתגלה (פגם גלוי, אי התאמה ופגם נסתר יקראו יחדיו להלן: "פגם").
 • 6.5 בכפוף לאחריות החברה על פי דין, במקרה שהמשתמש טוען כי נפל פגם במוצרים, המשתמש יפנה לחברה בהתאם כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, יפרט את סיבת תלונתו ויצרף תמונה של המוצרים נשוא התלונה. לאחר בדיקה של החברה כי הטענה של המשתמש לפיה נפל פגם במוצרים צודקת, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את רכישת המוצרים הפגומים או לתקן את המוצרים הפגומים או להחליף את המוצרים הפגומים. במקרה בו קיבל המשתמש את המוצרים החברה תתאם עם המשתמש את מועד איסוף המוצרים, תשיב את התמורה ששולמה בגין אותם מוצרים למשתמש.
 • 6.6.ביטול רכישת המוצרים הפגומים או תיקון המוצרים הפגומים או החלפת המוצרים הפגומים כאמור בסעיף 6.5 לעיל, יהווה את הסעד היחיד והבלעדי שיוענק למשתמש בגין מוצרים פגומים והמשתמש וכל מי מטעמו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד החברה או כל מי מטעמה בכל הקשור והנוגע למוצרים הפגומים.

   

          7. ביטול העסקה על ידי בית מסחר השחל

 • 7.1 מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלח אישור על ביצוע ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:
 • 7.2 אם הופרה הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה;
 • 7.3 אם בוצע על ידי המשתמש מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשות, עובדי וספקי החברה;
 • 7.4 במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה;
 • 7.5 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה;
 • 7.6 במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין.
 • 7.7 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני ביצוע הרכישה ואין באפשרות החברה להזמינו מהיצרן ו/או מהספק בהזמנה מיוחדת ומסיבות שאינן תלויות בה.
 • 7.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • 7.9 במקרה של ביטול העסקה בהתאם לכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל על ידי vחברה לאחר שנגבה תשלום מהמשתמש תשיב החברה את התמורה שנגבתה, ככל שנתגבה, ללא דמי ביטול. יובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי בגין ביטול העסקה על ידי החברה.

   

          8. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 • 8.1 החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.
 • 8.2 המשלוחים יתבצעו למקום האספקה כפי שסוכם בין המשתמש לבין החברה וכפי שמופיע במרשמי החברה.
 • 8.3 יובהר כי החברה אינה מתחייבת למועד אספקה ולא תהיה אחראית לאיחורים באספקה.
 • 8.4 המשתמש מודע לכך כי במקרה של הזמנת מוצרים מיוחדים זמן האספקה עלול להיות ארוך מהרגיל והינו תלוי ביצרן ו/או בספק ואין לחברה יכולת להשפיע עליו.

   

           9. קישורים

 • 9.1 האתר עלול לכלול הפניות וקישורים לאתרים אחרים כלשהם. החברה אינה בודקת אתרים אלו, אינה אחראית לאמור בהם ואינה מציגה מצג כלשהו באשר לנכונותם והתאמתם של האתרים. כמו כן החברה אינה אחראית לכל הפרת דין שיבצעו אותם אתרים מקושרים.
 • 9.2 הכניסה לאתר מקושר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לנזק שיגרם לצד שלישי כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, וכל הסיכונים הנובעים מכך מוטלים אך ורק על המשתמש.

   

          10 קניין רוחני

 • 10.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים  הינם רכושה הבלעדי של החברה בלד או של צדדים שלישיים שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בה (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן: "הקניין הרוחני").
 • 10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב בלבד. מובהר, כי במסגרת שימוש המשתמש באתר לא מוענקת לו כל רישיון או זכות בקניין הרוחני או באתר או בכל חלק מהם.
 • 10.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • 10.4 השם, הלוגו וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד או שניתנה הרשאה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה. בנוסף, כל הגרפיקות ומאפיינים שעוצבו באופן מיוחד לאתר ייחשבו כסימני מסחר ו/או עיצוב מסחרי של החברה, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
 • 10.5 המשתמש מסכים כי לא יעשה כל מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, העלולים לסכן, להשפיע לרעה על התוקף או על הזכות לאכוף או פוגעים באיזה מזכויות החברה, קניינה או האינטרסים באתר, או בקניין הרוחני של החברה, לרבות אך לא רק, רכיביהם והשיטות הכלולות בהם, כל המידע המסופק באתר או כל רכוש, קניין רוחני וזכויות קנייניות הקשורות אליהם. המשתמש מסכים עוד, כי לא יתנגד לכל בקשה שלנו בקשר לזכויות כאמור בסעיף זה, בכל תחום שיפוט או בהתאם לכל חוק ו/או אמנה, ויסייע לנו או לכל גוף הקשור אלינו בכל תהליך כאמור, לרבות על-ידי חתימה על כל מסמך נדרש.

   

           11 אחריות

 • 11.1 השימוש באתר ובתכניו הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני באתר ו/או השירותים, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. בכפוף למגבלות החלות בדין, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מרכישת המוצרים.
 • 11.2 החברה תישא באחריות על פי דין למוצרים שיוצרו וסופקו על ידה.   
 • 11.3 בכל מקרה ובכפוף לדין, גבול האחריות של החברה לא יעלה על סך התמורה ששולמה לחברה בגין רכישת המוצרים ובכל מקרה החברה לא תהא אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • 11.4 על אף האמור לעיל החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שסופק על ידי החברה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הוראות החברה המצורפות לכל אחד מהמוצרים מתוצרתה.

       12. פרטיות

כל האמור במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר יחשב כחלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.המשתמש ו/או כל מי מטעמו, מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה בגין כל טענה, אחריות, נזקים, אובדן ו/או הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות שכ"ט עו"ד ועלויות, הנובעות או קשורות בכל דרך עם איזה: (i) גישה או שימוש באתר; (ii) הפרה או הפרה לכאורה של תנאי שימוש אלה; (iii) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; (iv) הפרת חוקים, תקנות, פקודות, צווים או הוראות של כל הרשויות הממשלתיות או מעין-ממשלתיות; או (v) כל מצג שווא שהמשתמש נתן. המשתמש ישתף פעולה כפי שיידרש מהחברה בהגנה כנגד כל טענה כאמור. החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לנהל את ההגנה ולשלוט בכל עניין הקשור לשיפוי מטעם המשתמש והמשתמש לא יתפשר בכל עניין כאמור, אלא בהסכמתם מראש ובכתב של החברה.


     13. סמכות שיפוט

 • 13.1 על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • 13.2 לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו  תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי שימוש אלה.

   

     14. שונות

 • 14.1 החברה תהיה רשאית בכל עת לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה במשתמש בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו.
 • 14.2 המשתמש לא יסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיו של המשתמש לא יפגעו במקרה כזה.
 • 14.3 אנו עשויים להציג פרסומות וקידומי מכירות כחלק מהתוכן אשר יוצג באתר, ואתה מסכים כי אנו רשאים להציב פרסומות וקידומי מכירות אלה כחלק מהאתר. האופן, הצורה, המידה והשינויים בפרסומות וקידומי מכירות כאמור תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • 14.4 תוכן החברה עלול להכיל אי-דיוקים טכניים או טעויות הקלדה, לרבות אך לא רק, אי-דיוקים הקשורים לתמחור או זמינות לגבי הזמנתך או לגבי מפרט המוצרים או תיאור המוצרים והמשתמש מסכים כי המופיע על אריזת המוצר הינו המלל המדויק והקובע. מבלי לגרוע מתניות הפטור והגבלת האחריות המפורטות להלן, החברה לא תהא אחראית בגין איזה אי-דיוקם כאמור, טעויות או מחדלים ולא תישא בכל התחייבות לכבד הזמנות או להתייחס מידע שהושפע מאי-דיוקים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, תיקונים, ביטולים ו/או שיפורים לתוכן החברה, למוצרים ולשירותים המתוארים במידע כאמור, בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות לאחר אישורה של הזמנה כלשהיא.
 • 14.5 דפים ו/או חלקים מסוימים באתר עשויים להיות מוגבלים לכניסה למורשים. המידע והתוכן המצוי בדפים ו/או חלקים מוגבלים כאמור הינו חסוי וייחשב כחלק בלתי נפרד מהקניין הרוחני של  החברה.
 • 14.6 תנאי שימוש אלו יחד עם מדיניות הפרטיות וכל מסמך משפטי מחייב אחר הנכלל באתר, דוגמת הנוהל עם החברות המסחריות) מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם אתר זה, ומחליפים כל תקשורת ו/או הצעה קודמת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש לחברה ביחס לאתר.