1.ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שנרכשו באמצעות האתר בתוך 30 ימים מהיום בו המוצרים הגיעו לידי הלקוח, לא כולל מוצרי הדבקה ופריטים מיוחדים אשר אינם ניתנים להחזרה (לרבות פריטים שהוזמנו במיוחד מהלקוח ושאינם מוצרי מדף). ביטול העסקה כפוף להצגת חשבונית והחזרת כל המוצרים לידי החברה. 

2.כל פרטי הסחורה אשר יירכשו מהחברה יוותרו בבעלותה עד התשלום המלא, המדויק ובמועד של כל הסכומים המגיעים בגין הסחורה לרבות פרעון כל ההמחאות שנמסרו בתמורתה.

3.ערעורים על כמויות או סכומים בקשר עם ההזמנה יתקבלו אצל החברה תוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה בידי הלקוח. מובהר, כי אי הגשת ערעור במועד האמור מהווה אישור לתקינות כמויות ו/או סכומים.