Product Categories

  • in

Brands

המוצרים

terms-of-useage

תנאי שימוש באתר www.hashahal.com

1.כללי

1.1.ברוכים הבאים לאתר  www.hashahal.com אשר בבעלותה של חברת בית מסחר השחל בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"החברה") ואשר הינו אתר B2B.

1.2.השימוש ו/או הרכישה באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או רוכש באתר (להלן: "המשתמש/ים")  לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.

1.3.בשימושך באתר זה, הנך מאשר את הסכמתך לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכן אתה מאשר כי קראת תנאי שימוש אלה זה בעיון ובקפידה, הבנת אותו והנך מסכים כי יחול עליך ללא יוצא מן הכלל. האמור לעיל יחול על כל כניסה שלך לאתר.

1.4.החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה.

1.5.החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו, תנאי השימוש בו ותוכנו.

1.6.תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.7.כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.8.כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

2.רכישה באתר

2.1.רשאים להזמין באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים המבצעים הזמנה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.

2.2.באתר רשאים להזמין רק לקוחות עסקיים אשר ביצעו רישום מוקדם ואשר אושרו על ידי השחל.

2.3.במידה וההזמנה באתר מבוצעת על ידי עובד של המזמין, על עובד זה להיות מוסמך מטעם מעבידו לבצע את ההזמנה כאמור.

2.4.עם כניסתך לאתר, בפעם הראשונה, תידרש לבצע רישום ראשוני, במהלכו תידרש לספק נתונים מזהים לרבות שם מלא של העסק, מספר זהות, כתובת העסק וכיוצ"ב פרטים בדבר העסק שלך. לאחר ביצוע הרישום הראשוני, כאמור, תקבל סיסמא מזהה עימה תוכל להיכנס ולבצע הזמנות באתר.

2.5.בתום ביצוע ההזמנה, יירשמו פרטי ההזמנה והתשלום עבור ההזמנה יבוצע בתום החודש שבו בוצעה ההזמנה, בחשבונית מרכזת, שתכלול גם הזמנות נוספות מהחברה שבוצעו על ידי המזמין באמצעים אחרים כגון מרכז הזמנות, באמצעות סוכן מכירות וכו'.,  

2.6.יובהר, כי האתר הינו אתר B2B ולכן הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, אינן חלות על הזמנת מוצרים מן האתר. עם זאת, מדיניות החברה הינה כי פריטים שהוזמנו מן האתר ניתנים להחזרה כשהם ארוזים באריזתם המקורית, שלא נעשה בהם שימוש וללא כל פגם וזאת עד ליום ה – 25 לחודש שבו חויב המזמין בגינם.

2.7.האתר מציע מגוון רחב של מוצרים ואין האתר יכול להתחייב שבכל עת כל המוצרים המפורסמים באתר יהיו במלאי. במקרה שמוצר לא יהיה במלאי ההזמנה תבוטל והלקוח לא יחויב בגינה

2.8.עוד מובהר כי המחירים ו/או המוצרים המוצגים באתר נתונים לשינויים והחברה אינה מתחייבת לשמרם, אלא אם בצעת הזמנה למוצר ספציפי, ובמקרה שכזה, החברה מתחייבת לספק לך את המוצר שהזמנת ובמחיר בו בוצעה ההזמנה וזאת עד למועד התשלום בפועל.

2.9.השחל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבצע הזמנות, בהתאם לשיקול דעתה. השחל אף שומרת לעצמה את הזכות להפחית או לבטל לחלוטין הזמנות שנעשו פר לקוח/פר ארגון או פר הזמנה. הגבלות אלו אף יכולות לחול על מספר מזמינים שעושים שימוש באותו כרטיס אשראי/כרטיס לקוח/כתובת משלוח וכיוצ"ב. במקרה של הפחתה או ביטול, כאמור, נהיה רשאים (אך לא מחויבים) להודיע לך על כך באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת לנו.

3.קניין רוחני

3.1.האתר ותוכנו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: "התוכן"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

3.2.המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתוכן האתר אלא לביצוע הזמנה באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה.

3.3.השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.

3.4.אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

4.הפרת תנאי השימוש

4.1.הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

4.1.1.לחסום את גישת המשתמש לאתר;

4.1.2.לבטל את הזמנת המשתמש;

4.1.3.לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

4.2.מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר כלשהו מאת החברה.

4.3.החברה מבהירה שבמקרה של הפרת  איזה מתנאי השימוש או הוראות חוק ע"י משתמש, תמסור החברה על פי דרישה, את פרטי המשתמש שבידה לצד ג' שידרוש זאת לרבות צד ג' שנפגע ממעשה המשתמש או גוף חקירה שיבקש את המידע. מובהר שהמשתמש לא יצפה כי החברה תפעל להגן אל זכותו לאנונימיות או פרטיות במקרה של הפרת חוק או הפרת תנאי שימוש אלה.

 

5.הגבלת אחריות

5.1.החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.

5.2.כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

5.3.המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתו לעיל, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמשים עשויים לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם.

5.4.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס "AS-IS" והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא.

5.5.אחריותה של החברה בקשר עם כל הזמנה, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ועד לסכום ההזמנה במסגרת אותה הרכישה והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

5.6.למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק שאינו נזק ישיר שנגרם להזמנה הספציפית של הלקוח.

5.7.האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לאתרים אלו ובכלל זאת לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

5.8.החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

5.9.החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה "כוח עליון" משמעו: שריפה, תופעת ו/או אסון טבע מכל סוג (רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה וכיוצא בזה), תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או לאומי, פעילות מבצעים ומבצעים צבאיים, כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה.

6.מדיניות הגנת הפרטיות  - כמפורט במסמך הצהרת הפרטיות המצוי באתר - https://www.hashahal.com

 

7.מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

7.1.כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.

7.2.תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

8.הדין החל וסמכות השיפוט

8.1.התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

8.2.סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו וכל רכישה דרכו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב. 

9.הזמנה ותשלום

9.1.רשאי לבצע הזמנה כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

9.1.1.המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

9.1.2.המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

9.1.3.המשתמש הינו בעל עסק, אשר מבצע את ההזמנה עבור עסקו שלו לצורך מכירה ללקוחות סופיים, קרי, למכירה קמעונאית או מפעלים הרוכשים לשימוש עצמי. –

9.2.המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008. –

 

10.שימושים אסורים באתר

בנוסף על האמור במסמך זה, הינך מתחייב שלא לבצע את אחת הפעולות הבאות, כולן או מי מהן:

10.1 לעשות שימוש או לקחת חלק בפעילות שאינה חוקית.

10.2 לשדל צד שלישי כלשהו לבצע פעולות לא חוקיות באתר.

10.3  להפר זכויות קניין רוחני השייכות לשחל או לצד ג' כלשהו.

10.4 להעלות או לשדר וירוס או תוכנה זדונית אחרת אשר תגרום או עלולה לגרום לנזק לאתר או לחברה או לצד ג' כלשהו.

10.5 לאסוף מידע על משתמשים אחרים באתר.

10.6לבצע פעולות שיפגעו בתוכנות ההגנה של האתר או של צדדי ג' כלשהם.

 

שונות

10.1.במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

10.2.אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנים לחברה לפי כל דין.

 

11.צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת digital@hashahal.com או בטלפון 03-7612700.

 

13.          שיפוי

הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את השחל ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה ו/או מי משותפיה ו/או כל צד ג' אחר, בגין כל הפרה מצידך של תנאי השימוש באתר ו/או הפרת כל הוראת דין אחרת המתייחסת לשימוש באתר.

 

עודכן לאחרונה 15-11-18